תנאים כללים

שמר רשאי להוסיף או לשנות את ימי הסדנא, שעות הקורס, עליהם תבוא הודעה נוספת במהלך הקורס ומועדם ייקבע ע"י שמר ארזי בתיאום מראש.

במקרה של היעדרות מסדנא מכל סיבה שהיא, אין שמר ארזי או המדריך מטעמו אחראי להשלים את החומר הנלמד באותו מפגש, גם אם המשתתף הודיע על כך מראש.

 

ביטול והחזרים

א.      הודעת ביטול השתתפות לקורס תיעשה במייל, יש לרשום שם מלא, מספר ת.ז, מספר פלאפון מועד הקורס ומועד פתיחת הקורס בכתב ברור ולהסדיר את דמי הביטול. לא ניתן לבטל קורס על ידי שליחת sms או בטלפון .

ב.        תלמיד אשר ביטל השתתפותו החל מ- 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ועד ליום לפני פתיחת הקורס (לא כולל את יום פתיחת הקורס),יחויב ב- 10% מהמחיר המלא של הקורס .

ג.       אין אפשרות לבטל השתתפות אחרי תחילתו של הקורס ו/או לקבל החזר כלשהו ו/או לדחות את ההשתתפות בקורס למועד מאוחר יותר, גם אם לא ישתתף התלמיד בפועל בשיעורים.

ד.        בכל מקרה של החזר כספי כלשהו לא יהיה תלמיד זכאי לתוספת הצמדה או ריבית בגין החזר כלשהו שיוחזר לו על-ידי שמר ארזי.

ה.   יש להסדיר את כל תשלומי הקורס או ביטול הקורס עד 10 ימים מיום פתיחת הקורס

 

תשלומים

התשלום יתבצע במזומן בתשלום אחד או בשיק, שמועד הפרעון יהיה עד 15 לחודש. ניתן לפרוס את התשלום על פני 3 תשלומים שווים שימסרו עד 10 ימים לפתיחת הקורס.

התשלום כולל בתוכו את כל שעות הלימוד וכל החומר הנדרשים לקורס.

         הנני מאשר כי ידוע לי שמר ארזי עשוי לצלם באקראי  במהלך הקורס לשם פרסום, הנני מסכים מראש לפרסום התמונות.

         הח"מ, מצהיר כי קראתי את הסכם ההרשמה וכי אני מבין את תוכנו ומסכים לאמור בו: בחתימתי אני נותן את הסכמתי למשלוח פרסומים עדכונים והודעות באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרתי.